חלפתא 12 | עדכון בנוגע להתקדמות היתר הבניה לפרויקט